Vad är whole food?

Whole food betyder hel mat och i whole food-kosttillskott utgör hel mat basen. Det är få företag i världen som tillverkar whole food kosttillskott och ännu färre av dem som gör det bra. Innate Response och MegaFood har arbetat med whole food och raw food-kosttillskott av premiumkvalitet sedan 1973 och vi har hittills inte stött på produkter av bättre kvalitet.

Ämnen fungerar i synergi

Låt oss börja med att citera Heikki Kalio. Han är professor och forskare i biokemi vid Åbos universitet. Han säger “Vi vet inte riktigt varför bär är nyttiga eller vilka ämnen som gör oss friska. Förmodligen är det helheten, alla ämnen tillsammans, som gör dem så välgörande.” Det är alltså inte ett isolerat ämne i bär som gör dem nyttiga utan alla ämnen som finns i bäret tillsammans. Det här citatet utgör grunden när det gäller whole food. Mikronäringsämnen och fytokemikalier fungerar alltså i synergi med kända och okända kofaktorer. Det är helheten alltså kombinationen av alla ämnen som skapar synergin som i sin tur leder till hälsa. Kom ihåg att människosläktet har utvecklats genom att äta mat och aldrig någonsin under historien har vi fått i oss syntetiska isolerade vitaminer och mineraler. De kan fylla sin funktion men basen bör utgöras av mat. Varför räcker det inte med mat? Om man ser på de större undersökningar som har gjorts på svenska folket visar Riksmaten för vuxna 2010-2011, som är den senaste stora rapporten av Livsmedelsverket, att endast 20 % av svenska befolkningen äter mer än 500 gram frukt och grönt per dag och endast 30 % äter fisk som huvudrätt minst två gånger per vecka. 15 % av kaloriintaget kommer från godis, läsk, bakverk och snacks. Det betyder inte bara att vi får i oss för lite mikronäringsämnen, alltså för lite vitaminer och mineraler, utan även att tarmfloran hos många säkerligen inte är helt i balans.

I en studie publicerad i American Journal of Clinical Nutrition säger forskarna att “Förekomsten av D-vitaminbrist bland hela den europeiska befolkningen är uppenbar och oroväckande. Den kräver åtgärder från ett folkhälsoperspektiv.” I British Journal of Nutrition publicerades en stor studie som gjordes på över 1000 ungdomar från nio olika länder i Europa. Det var en studie där man alltså tog blodprov och kontrollerade 25-hydroxyvitamin D som D-vitaminprovet heter. Den visade att cirka 80 % hade suboptimala nivåer av D-vitamin, varav 39 % hade brister och 15 % hade mycket allvarliga brister. Det är skrämmande siffror med tanke på att Vitamin D-receptorer finns i praktiskt taget alla celler.

I Journal of Sports Nutrition publicerades en studie där man hade undersökt tre olika grupper: idrottare, motionärer och stillasittande personer. Alla åt en allsidigt balanserad kost men samtliga deltagare fick i sig för lite av mellan 3 till 15 olika näringsämnen.

National Health and Nutrition Examination Survey är en stor undersökning som görs på den amerikanska befolkningen. Siffrorna i bilden omfattar kvinnor och män i åldrarna 19–30 år och över 70 år. Som man kan se visade undersökningen 2009 till 2010 att mellan 40–50 procent får i sig för lite A-vitamin. Mellan 15–25 procent får i sig för lite C-vitamin. Mellan 70 och 90 procent av befolkningen får i sig för lite D-vitamin. Mellan 65 och 85 procent får i sig för lite E-vitamin och så vidare. Det finns inte ett enda viktigt näringsämne där delar av befolkningen inte har brister. Ta exempelvis magnesium där mellan 55 och 75 procent får i sig för lite. Inte mindre än 300 enzymer i kroppen behöver magnesium för att aktiveras, och andra näringsämnen är också beroende av magnesium för att kunna användas effektivt. Ett sådant är D-vitamin. Om det saknas tillräckligt med magnesium kan D-vitaminet inte omsättas korrekt i kroppen, utan ligger kvar i sin inaktiva form. Tar man då tillskott av D-vitamin ökar nivåerna av kalcium och fosfat, även om man har brist på D-vitamin. Det innebär att risken för förkalkade blodkärl ökar om magnesiumhalten i kroppen är låg. Magnesium spelar även en roll när det gäller att bekämpa inflammation i kroppen. Inflammation har utöver många andra sjukdomar även kopplats till större risk för depression. Man finner samma positiva och viktiga effekter och synergieffekter om varenda mikronäringsämne, inte bara magnesium vilket ytterligare bekräftar hur viktig helheten är för att vi ska må bra.

Stapeldiagram över procent av populationen som får i sig för lite av DRI Även om man försöker äta bra, balanserat och hälsosamt har många viktiga näringsämnen minskat i livsmedel. I The Journal of the American College of Nutrition publicerades en studie som visar att näringen i våra olika odlade grödor har minskat sedan 1950. Det innebär att vi får i oss mindre av olika mikronäringsämnen även om vi äter samma mängd som tidigare.

Vår uppfattning är att, på grund av försämrade kostvanor och urlakade jordar, mår en majoritet av befolkningen bra av att ta högkvalitativa kosttillskott. Dessa ska emellertid innehålla mat och rena råvaror och vara så nära riktig mat som möjligt men ändå ha terapeutiska nivåer av mikronäringsämnen för att motverka brister samt för att bibehålla flera funktioner i kroppen som är viktiga för hälsan.

Vad är whole food?

Whole food-kostillskott är alltså kosttillskott med mat tillsammans med vitaminer och mineraler. Nyckeln till whole food är att vitaminen eller mineralen binder till och integreras med mat som naturligt också innehåller mikronäringsämnet alltså vitaminet eller mineralet. Så här går det till när Innate Response och MegaFood tillverkar sina kosttillskott

Innate Response och MegaFoods produkter börjar med riktig, hel mat, fritt från bekämpningsmedel, ogräsmedel, glyfosat, tungmetaller och andra skadliga kemikalier. Man har nära samarbeten med odlare och bönder på lokal nivå i USA från vilka man regelbundet köper olika grönsaker, bär, frukter och örter. Den mat som anländer till deras anläggningar kontrolleras först i ett laboratorium innan processen går vidare.

Det finns tusentals kosttillskottföretag i världen. De allra flesta producerar och tillverkar inte sina egna produkter, har inte egna laboratorier och därmed inte heller någon kontroll över råvaran som används. De sätter endast en etikett på en produkt som någon annan har tillverkat. Innate Response och MegaFood har tack vare de egna anläggningarna och den unika tillverkningsprocessen kontroll över hela kedjan, från ax till limpa. En mycket viktigt del i det är att ha ett eget laboratorium. Det är bara några procent av alla kosttillskottbolag i världen som har eget laboratorium eftersom det är så kostsamt att ha och driva ett fullskaligt laboratorium. I laboratoriet testas råvarorna en första gång när de anlänt till anläggningen. Man testar sedan den delvis färdiga produkten mitt i produktionsprocessen och slutligen också de färdiga produkterna Man testar alltså vid tre tillfällen i produktionsprocessen. Laboratoriet är dessutom är ISO-9001-certifierat så det uppfyller de mest rigorösa krav och den internationella standard som har satts för ett laboratorium och hur det ska skötas.

Efter att man har kontrollerat att råvaran är i ett godkänt och säkert skick och har högsta kvalitet, skickas alla råvaror till en så kallad Comitrolmaskin som gör en grönsaks-, bär- och fruktmassa. Man maler alltid en råvara i taget. Malningen går mycket långsamt och sker under låg temperatur, så kallad kallpress. Innate Response och MegaFood är mycket noggranna med just temperaturer, ingenstans under produktionsprocessen får råvaran hettas upp så att den inte är raw food, allt för att bevara känsliga fytokemikalier intakta.

Grönsaks-, bär-, fruktmassan och/eller Saccharomyces cerevisiae, det vill säga näringsjäst flyttas sedan till stora bioreaktorer i rostfritt stål. Därefter tillsätter man specifika vitaminer eller mineraler som har peptider bundna till sig. Peptiden möjliggör för Saccharomyces cerevisiae att absorbera näringsämnet som man vill fokusera på och en synergi skapas mellan mikronäringsämnet och de övriga råvarorna Utan peptiden skulle vitaminen eller mineralen inte kunna penetrera cellväggen och istället förbli ett icke-biotillgängligt grundämne vid sidan av grönsaks-, bär-, fruktmassan och/eller Saccharomyces cerevisiae. I nästa steg tillsätter man enzymer för att göra näringsämnena ännu mer tillgängliga. Man ”odlar” alltså in näringsämnet, det vill säga vitamin eller mineralen in i maten eller växtmaterialet. Denna process kan liknas vid när en växt tar upp de näringsämnen som finns i jorden. När odlingsprocessen är färdig har man inte längre isolerade vitaminer och mineraler utan istället näringsämnen som är integrerade med alla de synergistiska kofaktorerna som finns i maten.

Den vitamin eller mineralrika grönsaks-, bär-, ört- frukt eller näringspurén torkas sedan i en maskin som kallas Refractance Window Dryer. Låt oss göra en liten avstickare om torkmetoder. Torkmetoder är ofta ett glömt kapitel inom kosttillskott och superpulver trots att det är en av de viktigaste delarna i produktionsprocessen. Det finns tre metoder som övriga företag runt om i världen använder för att torka livsmedel. Tillverkare av superpulver och andra whole food-märken använder: drum-drying, spray drying eller freeze drying. Drum drying innebär att man pressar en puré mellan två upphettade valsar som roterar inåt. Valsarna håller en temperatur som är cirka +150 grader Celsius. Purén exponeras för extrem hetta där färg, fytonäringsämnen och mikronäringsämnen degraderas. Spray drying innebär att purén sprayas ut i en kammare med varma gaser som förångar den flytande delen av purén medan droppar av fast torkat material samlas upp i en behållare. Det är extrem värme i kammaren, mellan +150–160 grader Celsius. Det är samma sak med spray drying som med drum drying: färg, fytonäringsämnen och mikronäringsämnen degraderas. Freeze drying eller frystorkning innebär att man snabbt fryser ner purén till cirka -50–80 grader Celsius. Sedan appliceras ett vakuum som gör att vattnet försvinner via sublimering, det vill säga att vattnet går från fast form vidare direkt till gasform utan att passera flytande form. Metoden tar lång tid, upp till 32 timmar, vilket innebär att mikronäringsämnen lättare går förlorade. Det är inte heller ovanligt att kemikalier appliceras innan man fryser ner råvaran men det behöver inte vara så. Innate Response och MegaFood använder istället Refractance Window Drying för torka en majoritet av sina råvaror. Metoden är den mest skonsamma metod som finns idag på marknaden. Råvarorna blir aldrig upphettade över 42 grader och de exponeras för mycket låga temperaturer under mycket kort tid. Det görs inte under enormt tryck som andra metoder kan använda sig av, man behöver inte använda kemikalier och strukturen på råvaran blir enhetlig och icke-porös. Det gör att hållbarheten är betydligt längre och risken för oxidation och bildning av fria radikaler minskar avsevärt när man använder Refractance Window Drying jämfört med alla andra torkmetoder. De prover som görs på den färdiga råvaran visar att kvarhållandet av vitaminer, mineraler, enzymer och fytokemikalier är betydligt högre när man använder Refractance Window Drying som till dags dato därmed är den mest skonsamma torkmetoden i världen. Varför använder då inte alla den? Anledningen är helt enkelt att investeringar i den utrustning som behövs för att använda Refractance Window Drying är enormt höga.

Efter att man torkat grönsaks-, bär-, ört- frukt eller näringspurén blandas den så att man bildar ett jämnt och enhetligt pulver. Slutligen tabletteras produkterna. Vanliga tabletteringsmaskiner pressar enorma mängder tabletter per minut och det skapar hög värme. Innate Response och MegaFood använder så kallad slow compression. Metoden tar längre tid men skapar inte lika mycket värme och är skonsam för slutprodukten.

Innate Response och MegaFood använder mörka glasburkar för 98 % av sortimentet. Mörka glasburkar släpper in mindre ljus än vita plastburkar och glasburkar avger inte heller BPA eller andra hormonstörande ämnen som plast däremot gör. Vidare återvinns glasburkar vilket är bättre för miljön än plast.

Innate Response och MegaFood testar som sagt råvarorna som de använder och alla färdiga batcher i sitt egna laboratorium vid tre olika tillfällen i produktionsprocessen. Dessutom skickar de också varje batch till flera olika oberoende tredjepartslaboratorium i USA. Innate Response och MegaFood har även flera viktiga kvalitetscertifieringar. De är bland annat GMO-fria och hela linjen är glyfosatfri som enda kosttillskottbolag i världen. De är certifierade fria från soja, gluten och mjölk samt att de också testar för 142 bekämpningsmedel och ogräsmedel hos oberoende tredjepartslaboratorium. USDA, det vill säga USA:s motsvarighet till KRAV och EU-ekologiskt testar för cirka 125 stycken.

Whole food nutrition handlar alltså om synergi mellan olika näringsämnen och kofaktorer för att uppnå optimalt upptag och för optimal biotillgängligheten i kroppens celler. Om ett näringsämne endast tas upp av blodet är det svårt att uppnå en förbättrad hälsa och näringsmässig balans. Ämnet måste alltså ta sig hela vägen in i cellen, vilket det mycket lättare gör vid intag av whole foodkosttillskott som satts samman på det vi som vi beskrivit ovan. För att det ska fungera är själva produktionsprocessen minst lika viktig som att råvarorna är av högsta kvalitet. Inte minst torkmetoden kan avgöra huruvida ett kosttillskott verkligen håller måttet i slutändan eller inte Innate Response och MegaFood har valt att både ha kontroll över och optimera varenda liten detalj i hela produktionskedjan.

Lägre dos i whole food men bättre effekt

I juni 2000 publicerades en studie som visar att 5,7 mg c-vitaminextrakt från mat (whole food) motsvarar den antioxidativa effekten av 1500 mg syntetisk isolerad askorbinsyra. Detta på grund av att extraktet från mat har en kombination av alla fytokemikalier som därmed skapar en synergi och funktion på cellnivå. På samma sätt har whole food-kosttillskott alla de kofaktorer som behövs för maximal biotillgänglighet och funktion i kroppens celler. Exempelvis tas syntetiskt E-vitamin upp av tarmkanalen i stort sett lika effektivt som naturligt E-vitamin men levern föredrar de naturliga formerna. En studie publicerad i American Journal of Clinical Nutrition visar ett naturligt E-vitamin kvarhålls i kroppen i dubbelt så hög grad som syntetiskt E-vita­min. En annan studie i samma tidskrift visar att den naturliga formen av E-vitamin finns i tre gånger så stor utsträckning i moderkakan bland kvinnor som tagit naturligt E-vitamin framför dem som tagit syntetiskt E-vitamin.Detsamma gäller andra näringsämnen, exempelvis saknas Glucose Tolerance Factor (GTF) i syntetiskt krompikolinat. GTF ingår som en självklar del i den naturliga krommolekylen och behövs för att balansera blodglukosen. När det gäller ämnet betakaroten så förekommer det aldrig isolerat i naturen utan alltid tillsammans med andra karotener, xan­tofyller med flera.

I en studie publicerad i den medicinska vetenskapliga tidskriften Nutrition Journal visade man att mindre än 0,4 procent av den totala antioxidativa kapaciteten i ett äpple kommer från askorbinsyra. Resterande effekt alltså mer än 99,6 procent kommer från andra ämnen. Alla dessa fakta leder till att vi frågar oss: vilka andra viktiga ämnen går vi mer miste om om man isolerar vitaminer och mineraler och inte tar hänsyn till synergieffekterna ämnen emellan?

Mat är alltid bäst men sedan kommer whole food-kosttillskott som är så nära hel och ren mat man kan komma och dessutom med garanterade nivåer av näringsämnen. Innate Response och MegaFoods sortiment består till 99 % av äkta whole food-kosttillskott.

För att ytterligare påvisa den positiva effekten av whole food med sina kofaktorer intakta följer här en studie från Universitet i Milano. Studien handlade om huruvida C-vitamin kan minska oxidativ skada i blodkroppars DNA. De publicerade en studie i British Journal of Nutrition där en grupp fick 150 mg syntetisk askorbinsyra, en grupp fick blodapelsin så att mängden C-vitamin uppgick i 150 mg C-vitamin, alltså motsvarande whole food med alla kofaktorer kvar, och en grupp fick placebo. Forskarna tog blodprov från varje grupp. Båda grupperna som fick C-vitamin hade naturligtvis ökade nivåer av C-vitamin i blodet medan placebogruppen givetvis inte innehöll något C-vitamin alls. Därefter exponerade forskarna de två blodproverna, alltså de som innehöll syntetiskt isolerad C-vitamin och de som innehöll whole food C-vitamin, för en fri radikal med syfte att skada DNA:t i blodkropparna. Gruppen som fått blodapelsin hade signifikant lägre DNA-skada på blodkropparna men gruppen som fått endast syntetisk isolerad C-vitamin hade inte någon minskad DNA-skada. Endast syntetisk isolerad C-vitamin som också saknar kofaktorer fungerade alltså inte alls lika bra. Anledningen till detta kan vara att endast 1 % av den antioxidativa effekten antas komma från askorbinsyra, resterande effekt kommer från andra ämnen (kofaktorer) som fungerar i synergi med askorbinsyra. Som Professor Heikki Kalio vid Åbo Akademi Universitet sa: ”Vi vet inte riktigt varför bär är nyttiga eller vilka ämnen som gör oss friska. Förmodligen är det helheten, alla ämnen tillsammans, som gör dem så välgörande.” Att isolera dem gör dem förmodligen inte starkare utan svagare”.

Avslutande ord

Vi ska låta en av våra kunder avsluta: “Efter att ha haft zinkbrist i nästan 2 år trots att jag tagit receptbelagda Solvezink och provat diverse andra zinkpreparat så har mitt zinkvärde, efter att jag började med whole food zink från MegaFood nu äntligen stigit till inom ramen för normalt referensvärde! Zinktabletterna från MegaFood är lite dyrare men sååå mycket bättre, och jag lägger hellre pengarna på någonting som verkligen fungerar! Tack!" Hanna

Referenser

Cashman KD, Dowling KG, Škrabáková Z, Gonzalez-Gross M, Valtueña J, De Henauw S et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr. 2016 Apr;103(4):1033-44.

González-Gross M, Valtueña J, Breidenassel C, Moreno LA, Ferrari M, Kersting M et al. Vitamin D status among adolescents in Europe: the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence study. Br J Nutr. 2012 Mar;107(5):755-64.

Journal of the International Society of Sports Nutrition 2006, 3:51-55

Davis DR, Epp MD, Riordan HD. Changes in USDA food composition data for 43 garden crops, 1950 to 1999. The Journal of the American College of Nutrition. 2004 Dec;23(6):669-82.

Eberhardt MV, Lee CY, Liu RH. Antioxidant activity of fresh apples. Nature. 2000 Jun 22; 405(6789):903-4.

Guarnieri S Riso P, Porrini M. Orange juice vs vitamin C: effect on hydrogen peroxide-induced DNA damage in mononuclear blood cells. Br J Nutr. 2007 Apr;97(4):639-43.